Zpracování osobních údajů

Společnost Obytné vozy s.r.o., U Špejcharů 503/A4, 252 67 Tuchoměřice, Praha-Západ spisová značka C 238530 vedená u Městského soudu v Praze se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR"), tj. po 25. 5. 2018, se společnost zavazuje chránit osobní údaje dle GDPR.Účel shromažďování osobních údajů se týká buď již uzavřené kupní či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.
V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky.

Společnost Obytné vozy s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:
  • vytvoření a správa databáze klientů
  • registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu Klientská sekce
  • kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti
  • zasílání obchodních sdělení

Účelem zpracování těchto údajů je především možnost, co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají.

V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.
Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky předmětných věcí nemovitých (specifikace obytného vozu, atd.).
Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů. Jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas se způsobem, jakým uchováváme a používáme soubory cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných vzájemných jednání či projevením jejich zájmu o toto jednání na internetových stránkách společnosti Obytné vozy s.r.o nebo projektových webů či v souvislosti s registrováním na e-shopu nebo vyplňování osobních údajů při on-line objednávce obytného vozu.

Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.
Osobní údaje klientů, kteří jakožto kupující uzavřeli s námi jakožto prodávajícími kupní smlouvu, jejímž předmětem je věci movité, budou v nezbytném rozsahu dále poskytnuty k dalšímu zpracování pro účely plnění povinností ze smlouvy o správě budov příslušnému správci budovy.
Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky.

Společnost Obytné vozy s.r.o spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu info@morelo.cz nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje společnosti Obytné vozy s.r.o., U Špejcharů 503/A4, 25267 Tuchoměřice, Praha-Západ.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajůSoubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.

Společnost Obytné vozy s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Obytné vozy s.r.o. (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Obytné vozy s.r.o.

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/. Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/cz. Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences.Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen "Google"). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.
Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.
Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.
Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.Doplnění

Společnost Obytné vozy s.r.o. může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Obytné vozy s.r.o. tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Obytné vozy s.r.o. shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace